Privacy Privacy Privacy

Privacy
verklaring

 

1G8A2047 kopie 1G8A1270 kopie

1. Identiteit van de verantwoordelijke

In dit privacy statement leggen wij, Circle-Fit, uit op welke wijze wij persoonsgegevens verwerken. Circle-Fit is een handelsnaam van Circle-Fit B.V. Circle-Fit is statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32154179. Indien u vragen heeft over dit privacy statement, de verwerking van persoonsgegevens of indien u uw rechten welke u op grond van de AVG [1] heeft wenst uit te oefenen kunt u contact opnemen met Circle-Fit: E-mail: frank@circle-fit.nl. De door Circle-Fit aangewezen vertegenwoordiger is: Frank Dijkman

2. Algemeen

In dit Privacy statement is onderscheid gemaakt tussen de persoonsgegevens die wij verwerken indien u de website van Circle-Fit bezoekt, indien u een overeenkomst aangaat met CircleFit en de persoonsgegevens die wij verwerken indien u de App van Circle-Fit gebruikt. Welke persoonsgegevens Circle-Fit via de website, op grond van de overeenkomst of via de App verwerkt leest u in hoofdstuk 11. Circle-Fit wenst u ten eerste te informeren over de wettelijke grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens en u ook duidelijk te informeren voor welke doeleinden de persoonsgegevens verwerkt worden.

3. Wettelijke grondslag

Verwerking van persoonsgegevens is slechts rechtmatig indien de verwerking valt onder een van de in de Verordening gestelde grondslagen.

Uitvoeren overeenkomst

Circle-Fit verwerkt persoonsgegevens waar deze nodig zijn voor het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst tussen u en Circle-Fit.

Toestemming

Circle-Fit verwerkt persoonsgegevens die niet noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de lidmaatschapsovereenkomst alleen indien u daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven.

Gerechtvaardigd belang

Circle-Fit heeft een gerechtvaardigd belang om u te informeren over nieuwe diensten, nieuwe filialen of overig nieuws dat betrekking heeft op Circle-Fit. Circle-Fit zal op grond van dit gerechtvaardigde belang u derhalve middels direct-marketing informeren over deze onderwerpen.

4. Doel van de verwerking

Uitvoeren van een overeenkomst

Circle-Fit verwerkt persoonsgegevens om de overeenkomst uit te voeren.

De dienstverlening te verbeteren

Circle-Fit verwerkt (persoons)gegevens om de dienstverlening te verbeteren. Zo kan Circle-Fit u verzoeken om deel te nemen aan klanttevredenheidsonderzoeken. Uw persoonsgegevens zullen daarbij uitsluitend na het verkrijgen van uw toestemming worden verwerkt.

Contact met u op te nemen

Circle-Fit verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u te onderhouden. Indien u via enig kanaal contact opneemt met Circle-Fit zullen uw persoonsgegevens worden opgeslagen om een eventuele vraag of klacht te behandelen.

Wettelijke verplichting na te komen

Circle-Fit verwerkt ook persoonsgegevens om te voldoen aan een op Circle-Fit rustende wettelijke verplichting.

5. Gegevens die wij delen

De door Circle-Fit verzamelde persoonsgegevens worden verstrekt aan derden indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Zo deelt Circle-Fit persoonsgegevens met een derde voor de voering van de ledenadministratie en een ledenvolgsysteem. Ook worden (bijzondere) persoonsgegevens opgeslagen op servers van leveranciers van Circle-Fit. Voor de voering van de ledenadministratie en ledenvolgsysteem delen wij in ieder geval (en niet beperkt tot) de volgende persoonsgegevens:

 • Uw naam;
 • Uw geslacht;
 • Uw adres;
 • Uw geboortedatum;
 • Uw e-mailadres;
 • Uw telefoonnummer;
 • Uw bezoekfrequentie;
 • Uw bankgegevens.

De leverancier van de sportapparatuur verwerkt persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, waarbij deze gegevens inzichtelijk zijn voor u en Circle-Fit zodat uw voortgang kan worden bijgehouden. Voor het verwerken van bijzondere persoonsgegevens dient u uitdrukkelijke toestemming te geven. De persoonsgegevens die door de leverancier van sportapparatuur worden verwerkt betreffen in ieder geval (en niet beperkt tot) de volgende (bijzondere) persoonsgegevens:

 • Uw naam;
 • Uw geslacht;
 • Uw geboortedatum; 
 • Uw gewicht;
 • Uw lengte;
 • Uw spiermassa;
 • Uw vetmassa; 
 • Uw eventuele blessures of medische ongemakken (anamnese);
 • Uw bezoekfrequentie;
 • Uw ontwikkeling met betrekking tot conditie, spieropbouw etc.

De door u verstrekte persoonsgegevens worden opgeslagen op servers van derden, zoals bijvoorbeeld de partij die de sportapparatuur levert. Ook worden persoonsgegevens opgeslagen in (online) softwaresystemen van derden. Met deze derden heeft Circle-Fit een verwerkersovereenkomst gesloten waarin deze derden zich committeren om de door hen te verwerken gegevens adequaat te beveiligen en deze gegevens niet zelfstandig te verwerken.

Circle-Fit zal buiten de gevallen die genoemd zijn in dit privacy statement nimmer persoonsgegevens verstrekken aan derden, tenzij u expliciete toestemming geeft of indien Circle-Fit daartoe op grond van een rechterlijke uitspraak of wettelijke bepaling verplicht wordt of is.

6. Beveiliging

Circle-Fit stelt alles in het werk om verzamelde persoonsgegevens adequaat te beveiligen. Circle-Fit heeft zowel technische- als organisatorische maatregelen getroffen om, gezien de aard van de te verwerken persoonsgegevens, een voldoende mate van beveiliging van deze persoonsgegevens te realiseren.

De website van Circle-Fit is beveiligd met een SSL-certificaat. Alle via de website verzonden berichten worden derhalve op een versleutelde wijze aan Circle-Fit verzonden.

7. Duur van de opslag

Circle-Fit zal alle persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst met u gedurende de looptijd van deze overeenkomst verwerken. Nadat de overeenkomst tussen u en Circle-Fit eindigt zal Circle-Fit de persoonsgegevens nog 12 maanden bewaren. Gegevens die, nadat Circle-Fit deze anonimiseert, niet langer als persoonsgegevens worden aangemerkt, zoals woonplaats, geslacht en leeftijd, worden voor statistische doeleinden voor onbepaalde tijd opgeslagen. Deze gegevens zijn nimmer tot u als natuurlijk persoon te herleiden. Indien Circle-Fit daartoe een zwaarwegende reden voor heeft zal Circle-Fit uw persoonsgegevens langer bewaren dan de aangegeven termijn van 12 maanden na de beëindiging van de overeenkomt tot u en Circle-Fit. In dat geval zal Circle-Fit u informeren over de verlengde duur van de opslag van uw persoonsgegevens en het zwaarwegende belang dat Circle-Fit daarvoor heeft.

8. Wijziging van het privacy statement

Circle-Fit is gerechtigd om te allen tijde wijzigingen in dit privacy statement aan te brengen. Indien Circle-Fit overgaat tot wijziging van het privacy statement zal u daarover geïnformeerd worden via de website.

9. Uw rechten

Hieronder leest u welke rechten u heeft en op welke wijze u deze rechten jegens Circle-Fit kan uitoefenen.

Recht om toestemming in te trekken

Indien Circle-Fit van u toestemming heeft verkregen om persoonsgegevens te verwerken heeft u te allen tijde het recht om deze toestemming weer in te trekken.

Recht van inzage en correctie

U heeft te allen tijde recht om inzage te vragen in de over u verzamelde persoonsgegevens. U heeft eveneens het recht om de door Circle-Fit verwerkte persoonsgegevens (door Circle-Fit) te laten corrigeren.

Recht van vergetelheid

U heeft het recht om Circle-Fit te verzoeken alle over u verzamelde gegevens te verwijderen. In beginsel dient Circle-Fit aan dit verzoek te voldoen. In bepaalde gevallen kan een ander (wettelijke) belang zwaarder wegen dan het recht op vergetelheid, zulks ter beoordeling van Circle-Fit.

Recht om een klacht in te dienen

U heeft het recht om, indien u na een klacht niet in samenspraak met Circle-Fit tot een oplossing kan komen, een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt uw klacht schriftelijk indienen en insturen naar het volgende adres: Autoriteit Persoonsgegevens Postbus 93374 2509 AJ  Den Haag

10. Toepasselijk recht & overige

Eventuele juridische geschillen die ontstaan als gevolg van dit privacy statement zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter onder toepasselijkheid van de Nederlandse wet. Indien Circle-Fit overgaat op een derde partij of dat Circle-Fit fuseert met een derde partij, mogen uw persoonsgegevens bekend worden gemaakt aan deze partij. Deze partij verkrijgt daarmee het recht om uw persoonsgegevens te blijven verwerken zoals overeengekomen is in dit privacy statement. Indien u vragen, klachten of opmerkingen heeft aangaande het gebruik van uw persoonsgegevens, dient u deze via een email bericht aan Circle-Fit (info@circle-fit.nl) kenbaar te maken.

11. Welke persoonsgegevens Circle-Fit verwerkt

Website

Door u te verstrekken (persoons)gegevens: Persoonsgegevens die Circle-Fit via het gebruik van de website verkrijgt worden uitsluitend op basis van een door u gegeven toestemming verwerkt. De door u via de website verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt om contact met u op te nemen en u te informeren over de door Circle-Fit geleverde diensten. Circle-Fit zal persoonsgegevens die u via de website verstrekt nimmer aan derden verstrekken, tenzij Circle-Fit daartoe op grond van een wettelijke plicht gehouden is. Indien u een contactformulier op de website invult, verwerkt Circle-Fit in ieder geval de volgende persoonsgegevens:

 • Uw naam;
 • Uw e-mailadres;
 • Uw telefoonnummer.

Sociale media

Indien u de website van Circle-Fit bezoekt kunnen wij bepaalde persoonsgegevens van u verwerken indien u sociale mediafuncties gebruikt, waaronder de ‘Like functie’ die op onze website staat. Door Circle-Fit op Facebook of andere sociale media te liken kan Circle-Fit inzicht krijgen in bepaalde persoonsgegevens die u via deze sociale mediabedrijven hebt gedeeld. Meer informatie over de door ons verkregen persoonsgegevens kunt u via het betreffende sociale medianetwerk verkrijgen.

Cookies

Circle-Fit gebruikt (online)software en/of cookies om het gebruik van de website te analyseren. De volgende (online)software en cookies worden gebruikt:

Google Analytics

Circle-Fit gebruikt de software van Google Analytics om inzicht te krijgen in het websiteverkeer. Via Google Analytics verzamelt Circle-Fit geen IP-adressen. De door Google verzamelde informatie wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De door Google Analytics verzamelde gegevens wordt overgebracht naar servers van Google in de Verenigde Staten. Google voldoet aan de eisen die het Privacy Shield stelt en biedt daarmee een passend beschermingsniveau.

Camera toezicht

Wij hebben camera’s in en rond onze clubs. Wij realiseren ons heel goed dat cameratoezicht ook inbreuk maakt op de privacy van onze leden en medewerkers en wij gaan hier dan ook uiterst zorgvuldig mee om. Geen cameratoezicht vindt bijvoorbeeld plaats in kleedkamers en sanitaire voorzieningen en er wordt er met name reactief gemonitord. Dat betekent dat beelden pas worden bekeken nadat er een melding van een incident is ontvangen. 

Overeenkomst

Indien u een overeenkomst sluit met Circle-Fit zal Circle-Fit ook persoonsgegevens van u verwerken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de gesloten overeenkomst. Voor de verwerking van persoonsgegevens die Circle-Fit verwerkt die niet noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een gesloten overeenkomst zal Circle-Fit u eerst om toestemming vragen alvorens deze persoonsgegevens te verwerken. Indien u een lidmaatschapsovereenkomst aangaat of als u al reeds een dergelijke overeenkomst met Circle-Fit bent aangegaan zal Circle-Fit voor de uitvoering van deze overeenkomst in ieder geval de volgende persoonsgegevens van u vragen en deze verwerken teneinde de overeenkomst uit te kunnen voeren: 

 • Uw naam;
 • Uw adres;
 • Uw telefoonnummer;
 • Uw geslacht;
 • Uw geboortedatum;
 • Uw IBAN nummer.

Naast de persoonsgegevens die Circle-Fit verwerkt voor het sluiten van een lidmaatschapsovereenkomst verwerkt Circle-Fit ook persoonsgegevens indien u gebruik maakt van de diensten c.q. faciliteiten van Circle-Fit. Deze gegevens verwerkt Circle-Fit ook om de overeenkomst met u naar behoren uit te voeren. Het betreft in ieder geval de volgende (persoons)gegevens:

 • Uw lidmaatschapsnummer;
 • De door u gekozen abonnementsvorm;
 • Afgenomen aanvullende diensten;
 • Uw voorkeurslocatie (stamlocatie) van Circle-Fit;
 • Op welke wijze u lid bent geworden; 
 • Laatste en aantal bezoeken;
 • (On)betaalde facturen van Circle-Fit;
 • Gegevens die u via de applicatie heeft opgegeven.

Om de overeenkomst met u naar behoren uit te voeren verwerkt Circle-Fit ook een aantal gegevens over uw gezondheid, welke krachtens de huidige wetgeving als bijzondere persoonsgegevens worden aangemerkt. Voor het verwerken van bijzondere persoonsgegevens heeft Circle-Fit uw expliciete toestemming gevraagd. Indien u uw toestemming geeft voor de verwerking van bijzondere persoonsgegevens, waaronder medische gegevens verwerkt Circle-Fit in ieder geval de volgende gegevens:

 • Uw gewicht;
 • Uw lengte;
 • Uw spiermassa;
 • Uw vetmassa;
 • Uw eventuele blessures of medische ongemakken (anamnese);
 • Uw ontwikkeling met betrekking tot conditie, spieropbouw etc.

Circle-Fit Applicatie

Indien u gebruik maakt van de door Circle-Fit ontwikkelde mobiele telefoon applicatie (hierna: de App) verwerkt Circle-Fit ook persoonsgegevens die u via de App verstrekt die Circle-Fit zal gebruiken om de overeenkomst met u uit te voeren, zoals het bijhouden van uw afspraken in de agenda. Bij het gebruik van de App wordt gevraagd om de volgende persoonsgegevens te verstrekken, welke gegevens gebruikt worden om de lidmaatschapsovereenkomst uit te voeren en u extra diensten aan te kunnen bieden:

 • Uw naam;
 • Uw email;
 • Uw voorkeurslocatie (stamlocatie) van Circle-Fit

[1] Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).