Voorwaarden Voorwaarden Voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

1G8A1497 kopie RijkinBeeld-7133

Algemene Voorwaarden Circle-Fit

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle clubs die onderdeel zijn van de keten van Circle-Fit (hierna te noemen CF). Deze clubs zijn te vinden op de website: www.circle-fit.nl.

Alleen een natuurlijk persoon kan worden ingeschreven als lid van CF.

Inschrijving als lid van CF houdt in de acceptatie van de Algemene Voorwaarden, de Privacyverklaring en de huisregels van CF.

Voorwaarden voor inschrijving van personen vanaf 18 jaar

Inschrijving als lid van CF kan online via de website of op de club.

Bij online inschrijving geldt wettelijke consumentenbescherming en heeft het lid het recht om binnen 14 dagen na de dag van de inschrijving zonder opgave van redenen af te zien van het lidmaatschap (bedenktijd); dit kan middels de Circle-Fit te downloaden via de locatie pagina van de betreffende club; de hierna in de Algemene Voorwaarden gemelde procedure voor opzegging van het lidmaatschap is van toepassing. Deze bedenktijd geldt niet voor leden die zich op de club hebben ingeschreven. Indien een online aangemeld lid binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit af te zien van het lidmaatschap en het lidmaatschap is niet gebruikt in die periode, dan is de opzegging kosteloos. Indien een online ingeschreven lid in de periode van 14 dagen na de dag van de inschrijving opzegt, maar wel gebruik heeft gemaakt van het lidmaatschap, dan zal CF de kosten voor het startpakket in rekening brengen en de kosten van het lidmaatschap, naar rato van gebruik tot de dag van opzegging. Voor inschrijving als lid van CF kan een geldig legitimatiebewijs worden gevraagd en een bankpas waarop naam en rekeningnummer zichtbaar zijn. Onder een geldig legitimatiebewijs wordt verstaan: een niet verlopen paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. De persoonsgegevens en de gegevens op de bankpas dienen overeen te komen met de gegevens die worden ingevuld online of op de club via de website of via het elektronische tablet op de club CF verwerkt de persoonsgegevens binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Voorwaarden voor inschrijving voor minderjarigen vanaf 12 jaar

Voor de inschrijving van een minderjarige als lid van CF geldt een minimumleeftijd van 12 jaar. Inschrijving kan alleen op de club. Een ouder, of een op grond van de wet aangestelde wettelijk vertegenwoordiger (zoals bijvoorbeeld een voogd of bewindvoerder), dient mee te komen voor de inschrijving van de minderjarige als lid. De ouder of een andere aangestelde wettelijk vertegenwoordiger dient het aanmeldingsformulier in te vullen en te ondertekenen. De ouder of een andere aangestelde wettelijk vertegenwoordiger dient ook op verzoek een geldig legitimatiebewijs te tonen. Verder zijn dezelfde voorwaarden voor inschrijving van toepassing die gelden voor de inschrijving van personen vanaf 18 jaar.

Abonnementsvormen

CF biedt diverse abonnementsperioden aan, te weten: 12 maanden, 6 maanden en een flex lidmaatschap, waarbij de prijzen verschillen per abonnement. Uitzonderingen qua abonnementsvorm, prijs of duur van het abonnement worden door de directie van CF bepaald en zijn voor het lid bindend.

De officiële start van de vaste abonnementsperiode is de vrijdag van de eerstvolgende vier-wekelijkse incassoperiode. Bij inschrijving betaalt het lid € 29,99 voor het startpakket (inschrijfkosten). Voor de verschillende abonnementsvormen geldt dat het lid gedurende de looptijd van de overeenkomst onbeperkt gebruik kan maken van alle faciliteiten van CF, behoudens een aantal specifieke faciliteiten/ producten. Voor deze faciliteiten/producten wordt een extra vergoeding gevraagd. Deze specifieke faciliteiten/producten worden op de website van CF vermeld onder de noemer extra services. Bij verlies van- of schade aan een pas/armband, welke de pas/armband onbruikbaar maakt, dient het lid een nieuwe pas/armband aan te schaffen voor de prijs van € 15,- per pas/armband. Ieder abonnement is een overeenkomst voor onbepaalde tijd en wordt na de eerste overeengekomen minimale abonnementsperiode verlengd met telkens 4 weken en is vanaf dat moment maandelijks opzegbaar, met inachtneming van de geldende opzegtermijn. In het geval van een opzegging binnen de eerste overeengekomen minimale abonnementsperiode, welke minstens één gehele kalendermaand vóór de officiële einddatum van de vaste periode wordt ingediend, geldt dat de officiële einddatum van deze minimale abonnementsperiode wordt aangehouden. Tussentijdse opzegging is niet mogelijk, met uitzondering van verhuizing buiten een straal van 15 kilometer buiten de CF locatie, en niet komen te wonen binnen een straal van 15 kilometer van een andere locatie van CF, wat middels een inschrijfbewijs van de nieuwe gemeente moet worden aangetoond. In het geval van een opzegging welke binnen één maand voor het verstrijken van de vaste abonnementsperiode, of na de vaste abonnementsperiode ingediend wordt, geldt een opzegtermijn van één gehele kalendermaand. Opzeggen is mogelijk per email naar info@circle-fit.nl of app. Telefonische en mondelinge opzeggingen worden niet geaccepteerd. De opzegbevestiging ontvangt u bij correcte uitschrijving per email met daarin de einddatum van het abonnement. Na beëindiging van een abonnement blijven eventuele openstaande termijnen onverminderd verschuldigd en dienen deze per direct voldaan te worden. Hetzelfde geldt voor termijnen welke na beëindiging van een abonnement alsnog worden gestorneerd. Ongeacht het wel of niet gebruiken van de faciliteiten van CF blijft de klant verplicht de maandelijkse termijnen te voldoen. De mate van gebruik staat los van de betalingsverplichting. CF behoudt zich het recht voor om in geval van wangedrag klanten te weigeren en abonnementen voortijdig/per direct te beëindigen waarbij de verplichting tot betaling tot het einde contract onverminderd blijft bestaan.

Overige algemene bepalingen

CF behoudt zich het recht voor om (één of meer van) de clubs, of onderdelen hiervan, tijdelijk of blijvend te wijzigen en om (één of meer van) de clubs geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens feestdagen, verbouwingen, interne opleidingsdagen of vanwege door de overheid opgelegde maatregelen, zonder dat restitutie van lidmaatschapsgelden mogelijk is. Ingeval van tijdelijke sluiting vanwege verbouwing, zal CF in de periode van verbouwing, de leden van die club zoveel mogelijk in de gelegenheid stellen om een andere locatie van CF te bezoeken. CF behoudt zich het recht voor de tarieven jaarlijks te verhogen, wat middels een nieuwsbrief of email zal worden gecommuniceerd. Deze verhoging geeft geen recht tot beëindiging van het abonnement, tenzij deze verhoging meer dan 5% per jaar bedraagt. Tariefsaanpassingen als gevolg van overheidsmaatregelen kunnen direct worden toegepast, ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding. Bij ondertekening van het aanmeldingsformulier of het aanklikken van de button “ik word lid” op de website, verklaart het lid de door CF opgestelde huisregels te allen tijde na te leven en zich bewust te zijn dat bij inbreuk op de huisregels de toegang tot CF geweigerd zal worden, wat het lid niet ontslaat van de betalingsverplichting die voor de volledige contractduur. De huisregels van CF zijn voor ieder lid kenbaar gemaakt op de club en op de website van CF. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Bij een wijziging in de contact- en/of adresgegevens is het lid zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van deze wijzigingen; eventueel onkosten ontstaan als gevolg van het niet of niet tijdig doorgeven van deze wijzigingen komen voor rekening van het lid. CF en de medewerkers van CF zijn niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct of indirect van respectievelijk van- of aan goederen van deelnemers of derden. CF en de medewerkers van CF zijn niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel dat leden of derden oplopen in de club, noch voor kwetsuren welke bijvoorbeeld ontstaan door het achterhouden van medische informatie bij inschrijving of door onjuist gebruik van de apparatuur c.q. faciliteiten. CF behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden alsmede de huisregels en overige bepalingen aan te vullen c.q. aan te passen. Wijzigingen hierin zullen kenbaar gemaakt worden middels nieuwsbrief, email of persoonlijke kennisgeving aan het lid op de club, waarna deze regels en bepalingen bindend zullen zijn voor ieder lid.

Wijze van betaling

Bij aanmelding middels tablet of via de website, verplicht het lid zich tot het betalen van het verschuldigde abonnementsbedrag tot einde contract. Door ondertekening van het aanmeldingsformulier of het aanklikken van de button “ik word lid” op de website, geeft het lid toestemming tot het automatisch incasseren van het door het lid opgegeven rekeningnummer volgens de hierna gemelde procedure. Iedere vrijdag (bepalend is de week waarin men lid is geworden) wordt het abonnementsgeld van de vier-wekelijkse periode geïncasseerd. Het lid betaalt dus in de regel vooruit. Andersoortige betalingen dan automatische incasso voor abonnementen zijn niet mogelijk. Bij vooruitbetaalde termijnen vindt onder geen beding restitutie van abonnementsgelden plaats.

Wanneer betaling uitblijft

Per incassoronde wordt er maximaal één termijn geïncasseerd, met uitzondering van de eerste incasso bij inschrijving. Wanneer een termijn wordt gestorneerd, of om welke andere reden dan ook niet kan worden geïncasseerd, wordt er op de vrijdag volgend op de vrijdag van de incasso (tweede vrijdag) een eerste aanmaning verstuurd met een betalingslink voor de gemiste incasso; het versturen van de aanmaning is tevens een ingebrekestelling; wanneer betaling uitblijft, wordt er op de vrijdag volgend op de tweede vrijdag (derde vrijdag) een tweede aanmaning verstuurd met een betalingslink; wanneer ook dan betaling uitblijft, is er sprake van verzuim en wordt op de vrijdag volgend op de derde vrijdag (vierde vrijdag) een derde aanmaning verstuurd met de vermelding dat de invordering van het totaal openstaande abonnementsbedrag met administratiekosten en eventueel nog te factureren termijnen die tot einde contract opeisbaar worden, uit handen is gegeven aan het door CF ingeschakelde incassobureau. Het incassobureau zal nog eenmaal een herinneringsbrief versturen. Bij het uitblijven van betaling van het totale openstaande bedrag rekent het incassobureau minimaal € 40,- aan incassokosten en er worden rentekosten in rekening gebracht. Deze kosten komen voor rekening van het lid, die deze kosten tezamen met de uitstaande vordering dient te voldoen aan het incassobureau. Nadat een vordering op het lid is doorgestuurd naar het incassobureau is het gebruik van de faciliteiten van CF door het desbetreffende lid niet meer mogelijk. Betalingen en de algehele communicatie over het lidmaatschap dienen vanaf dat moment via het incassobureau te verlopen. Pas wanneer het volledige verschuldigde bedrag aan het incassobureau is betaald, wordt er aan het lid weer toegang verleend tot de club.

Overige bepalingen

Op deze overeenkomst is het Nederlandse Recht van toepassing. Indien een bepaling uit het abonnement en/of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden aan. Aanvaarding van het lidmaatschap geschiedt onder voorbehoud van goedkeuring van de directie van CF. Ieder gebruik van de faciliteiten en voorzieningen van CF geschiedt voor eigen risico. Ieder lid dient zelf voor gebruik van welke voorziening dan ook, of deelname aan welke activiteit dan ook, zich ervan te vergewissen of gebruik/deelname voor haar/hem medisch verantwoord is. Bij twijfel over de fysieke gesteldheid is het raadzaam deskundig advies in te winnen bij een arts of medisch specialist, teneinde te bepalen welke wijze van bewegen en welke intensiteit van bewegen verantwoord is. Gebruik van de faciliteiten en voorzieningen van CF zijn alleen mogelijk met schone binnen-schoenen en handdoek. Het niet meebrengen of gebruiken van deze zaken kan ontzegging tot de club tot gevolg hebben. Bij CF worden uw digitale gegevens veilig bewaard en gebruikt. Meer informatie hierover kunt u vinden in de Privacyverklaring van CF. De Privacyverklaring van CF is gepubliceerd op de website www.circle-fit.nl of is op verzoek verkrijgbaar op elke club. Over onderwerpen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien beslist de directie van CF. Deze beslissing is voor het lid bindend.